Tamamlanan Tezler

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Yazar

 

Yıl
 
Tez Adı (Orijinal/Çeviri)
 
Tez Türü
 
KAROLİN SİSİ FENERCİ 2016 Azınlık ilkokullarında öğrencilerin okuldan beklentileri
Azinlik i̇lkokullarinda öğrenci̇leri̇n okuldan beklenti̇leri̇
Yüksek Lisans
FİLİZ ÜNAL 2016 Lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme kaygısı ile yabancı dil öğreniminde motivasyon tutumlarının incelenmesi(İstanbul – Kadıköy ilçesi örneği)
Investi̇gati̇on of hi̇gh scholl student's anxi̇ety and moti̇vati̇on manners i̇n learni̇ng forei̇gn languages
Yüksek Lisans
EDA MENGEN 2016 Parental expectations and conceptions about foreign language learning for young learners
Çocuklara erken yaşta yabancı dil eğitimi verilmesine ilişkin anne-babaların görüşlerinin incelenmesi
Yüksek Lisans
YEŞİM OLCAY 2016 Eğitim kurumlarında 360 derece performans değerlendirme ve geri bildirim: Özel okul öncesi eğitim kurumlarında bir araştırma
360 degree performance appraisal in educational institutions and feedback: Special pre-school education institutions in research
Yüksek Lisans
HANDE İŞLER 2016 The examination of educational philosophy of Turkish national education councils between 1946 and 2014
1946 ve 2014 yıllar arasindaki Türk milli eğitim şuralarının eğitim felsefesi acısından incelenmesi
Yüksek Lisans
EMEL YILDIRIM 2016 Conceptual transfer of event frames: The case of motionverbs in the L2
Olay çerçevelemelerinin kavramsal aktarımı: İkinci dilde hareket eylemleri sorunu
Yüksek Lisans
ESİN ŞAHİN ÖZER 2015 Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki eğitimleri üzerine bir araştırma
A study on the vocational education of the teachers who work i̇n secondary schools and high schools
Yüksek Lisans
İKBAL BARIŞKAN 2014 The investigation of the effects of received total in-service training on overall job satisfaction and organizational commitment of employees in the it sector
BT sektöründe çalışan bireylerin aldıkları hizmet içi eğitimlerin iş doyumu ve örgürsel bağlılığa etkisinin araştırılması
Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

MİTHAT YAVUZARSLAN 2017 Investigation of computer and instructional technologies students' self-regulated learning strategies
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinin incelenmesi
Yüksek Lisans
BÜŞRA BETÜL AYDIN 2015 The relationship between math achievement motivation and reflective thinking skills towards problem solving of the 8th grade students
8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı güdüsü ile problem çözmeye dayalı yansıtıcı düşünme becerilieri arasındaki ilişki
Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

 

YELİZ HOŞVER 2017 Öğretmenlerin fen bilimleri derslerinde teknolojiyi kullanma yeterliliklerinin incelenmesi üzerine bir araştırma(İstanbul – Anadolu yakası–Kadıköy i̇lçesi̇ örneği̇)
A research on the investigation of technology usage qualifications about teachers in science lessons
Yüksek Lisans
ESRA AKDEMİR 2016 Kişiler arası çatışma ile bilgi paylaşımı arasındaki ilişki ve bir araştırma
The relationship between sharing knowledge with interpersonal conflict and a research
Yüksek Lisans
FAHRETTİN KARAGÖZ 2016 Ortaöğretim öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi: İstanbul ili Ümraniye ilçesi örneği
Evaluation of secondary school teachers' opinions relating to constructive learning environment: Ümraniye, İstanbul case
Yüksek Lisans
SALİH ZEKERİYA KARAMAN 2016 Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlikleri ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişki (Bitlis ili - Ahlat ilçesi örneği)
Relationship between teachers profficiency of class management and profficiency of career
Yüksek Lisans
MEHMET SADIK KÖMÜRCÜ 2016 Öğretmenlerin mesleki iş doyumlarının ve karşılaştıkları zorlukların incelenmesi: Mardin örneği
Analysis of teachers'professional job satisfaction and challenges: Case of Mardin
Yüksek Lisans
EMİNE AYDOĞMUŞ 2016 Öğrencilerin algıladıkları öğretmen tutumu ile sınav kaygısı arasındaki ilişki ve bir araştırma
The relationship between the student perception of teacher attitudes and the test anxiety of the students
Yüksek Lisans
EDA DEMİR 2016 İngilizce öğretmenlerinin dil öğretiminde okul yöneticileri ile uyuşmazlıklarından kaynaklanan problemlerin incelenmesi üzerine bir araştırma
An evaluation of the problems between english teachers and the school principles on English language teaching
Yüksek Lisans
BETÜL ÖZBEY YÜCE 2016 Ortaöğretim (lise) öğrencilerinin okul seçimini etkileyen faktörler(İstanbul ili Sancaktepe ilçesi örneği)
The factors that affect the school choice of secondary education (high school) students (İstanbul province Sancaktepe district)
Yüksek Lisans
DİDEM GÜMÜŞLÜOĞLU 2016 İngilizce öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim süreçleri ve hizmetiçi eğitim etkinliklerinin sınıf içi performanslarına etkisine ilişkin algıları
The perceptions of English teachers regarding in service training processes and its impact on their in class performance
Yüksek Lisans
NİHAT DEPE 2016 Devlet ilkokullarındaki yöneticilerin öğretmenlerle yaşadıkları çatışmalar ve çözüm yöntemleri
Conflicts and resolutions between managers and teachers in government primary schools
Yüksek Lisans
EDA BAYIR 2016 Öğretmen algıları açısından ilk ve ortaokul yöneticilerinin demokratik tutumları üzerine bir araştırma (İstanbul ili Ataşehir ilçesi örneği)
A research for the democratic attitudes degree of the managers of primary and secondary school in point of the teacher perceptions (Atasehir in İstanbul)
Yüksek Lisans
KÜBRA DOĞAN GENÇ 2016 Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Kocaeli örneği)
 
Yüksek Lisans
GAMZE TAN 2016 Okul yöneticilerinin çatışma yönetme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki
The relationship between the school administrators' conflict management styles and problem solvi̇ng
Yüksek Lisans
DENİZ TEKİNER TOZDUMAN 2016 Öğretmenlerin stresle baş edebilme yöntemleri ile tükenmişlik sendromu arasındaki ilişki
The relationship between the teachers' burnout syndrome and the ways that they cope with stress
Yüksek Lisans
GÖZDE LAL 2016 Devleta ait ortaöğretim kurumlarında öğretmenlerin algıları açısından okul yöneticilerinin liderlik yeterlilikleri
State secondary schools teachers ' perceptions of school administrators in terms of leadership competencies
Yüksek Lisans
ETHEM TAMTÜRK 2016 Ortaokul öğretmenlerinin rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi (Ünye İlçesi örneği)
Researching the secondary school tearchers attitudes to psychological counseling and guidance activities (sample of Ünye)
Yüksek Lisans
AZİME NEHİR ÖZDEMİR 2016 Devlet okullarında İngilizce öğretimindeki başarıyı etkileyen faktörlere ilişkin İngilizce öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi: İstanbul-Anadolu yakası örneği
A study of English teachers' views about factors affecting the success of English language teaching at public schools: İstanbul-Asia side case
Yüksek Lisans
MÜRSEL YARIŞ 2016 Fen ve teknoloji öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul ili Kadıköy , Ataşehir ve Sancaktepe ilçeleri Örneği)
Examination of science and technology teachers' levels of burnout in terms of specific variables
Yüksek Lisans
GÜL AYGÜN 2016 İlkokul öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine yöneliktutumları ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkiincelenmesi
Guidance services for primary school teachers relationship between attitudes and perceptions of school climateinvestigation
Yüksek Lisans
SIDAL ACAR 2016 İngilizce dil sınıfı öğrencileri tarafından edinilen kelime öğrenme stratejileri ve başarıları arasında ki ilişki
The relationship between vocabulary learning strategies employed by Anatolian High School language students and their success in vocabulary learning
Yüksek Lisans
KÜBRA AKBULUT KAYISI 2016 Çalışanların örgütsel güven düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi(Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi örneği)
Employees' organizational trust level and motivation level (Fatih Sultan Mehmet Fiundation University example)
Yüksek Lisans
BARIŞ YILDIZ 2016 Mesleki ve teknik anadolu liseleri okul müdürlerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeylerinin incelenmesi(Bursa İli Gemlik İlçesi örneği)
Research of the vocational and techinical high school administrators's ethical leadership behaviours level (example of Gemlik District-Bursa Proivince)
Yüksek Lisans
BELKIS YOLAK 2016 İlkokul Öğretmenlerinin stresle başa çıkma yollarıyla kurumsal bağlılık arasındaki ilişki (Sancaktepe ilçesi örneği)
The relationship between the ways of coping with stress and corporate commitment of Primary School Teachers (Sancaktepe district sample)
Yüksek Lisans
YAĞMUR MELİS ORKUNOĞLU 2016 Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları ile öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi(İstanbul ili Ataşehir ilçesi örneği)
Study of the relati̇onshi̇p between preschool teachers' sci̇ence teachi̇ng and self-effi̇cacy levels(Ataşehir,district of İstanbul sample )
Yüksek Lisans
MUZAFFER GÖRGÜLÜ 2016 Özel eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin okulu yönetme yeterlikleri
School management competencies of administrators working at special education i̇nstitutions
Yüksek Lisans
FARUK KOZAK 2016 Okul yöneticilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlanmasında ki üst yönetimlerle yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri (Gaziantep ili örneği)
The problems and suggestions for solution which principals encounter with superior outhorities in countryside and central governances of Ministry of Education (Gaziantep example)
Yüksek Lisans
ASLI ÜMMETLER İLHAN 2016 Ortaöğretim öğrencilerinin siber zorbalık ve internet saldırganlık düzeyleri ile sosyal medyaya ilişkin tutumlarının incelenmesi: Çekmeköy örneği
Investigation of the secondary school students' cyber bullying and aggressiveness on the internet levels towards social media attitudes: Çekmeköy sample
Yüksek Lisans
DEMET SAĞLAM 2016 Ortaöğretim öğretmenlerinin eğitimde çokkültürlülüğe bakışının demografik değişkenler bağlamında incelenmesi (Sancaktepe ilçesi örneği)
Secondary school teachers approach to multi̇-cultural educati̇on studi̇ed by demographi̇c changes (Sancaktepe county example)
Yüksek Lisans
TÜRKAN DENİZ 2015 İlk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan müdür ve müdür yardımcılarının görüşlerine göre okul müdürlerinin öğretim liderliğini sınırlayan etkenler üzerine nitel bir araştırma
 
Yüksek Lisans
CAVAT ÖZDEMİR 2015 İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin öğretmenlerin başarısını artırmada dışsal güdüleme (Dışsal motivasyon) yeterlilikleri
The external moti̇vati̇on quali̇fi̇coti̇ons of the pri̇mary and secondary school managers i̇n i̇mprovi̇ng the success of teachers
Yüksek Lisans
SÜMEYYA GEDİK 2015 Öğretmen algılarına göre 60-66 aylık çocuklarda okula uyumun incelenmesi (Fatih ilçesi örneği)
Study of school adaptation among 60-66 months children compared to teachers' perception
Yüksek Lisans
DİLEK YILDIZ GÜRGÜN 2015 Öğretmenlerin yöneticilerin cinsiyetine göre yönetme yeterliklerine ilişkin algıları
Teachers perceptions related to managers proficiency with respect to gender
Yüksek Lisans
NURCAN TERKEŞ 2015 Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki( İstanbul ili Kağıthane ilçesi örneği)
The relationship between teachers' organizational justice perception and burnout level (The case study of İstanbul Kagıthane)
Yüksek Lisans
NESRİN GÜMÜŞ 2015 Kamu ve özel okul öğretmenlerinin okullarına yönelik kurumsal imaj algılarının ve iş doyumlarının incelenmesi
The investigation of corporate image and job satisfaction perceptions of state and private school teachers
Yüksek Lisans
ELİF ÖZBAKIR 2015 Orta okul öğrencilerinin insani değerleri ile okul tükenmişlikleri arasındaki ilişki ve bir araştırma
The relationship between humani̇sti̇c values and students burnouts
Yüksek Lisans
CAN AKBULUT 2015 İlköğretim okullarında kullanılan öğretim stratejileri yöntem ve tekniklerinin geçerlilik ve yeterlilik düzeylerinin incelenmesi
Investigation and methods used in primary school teaching techniques effective strategies in levels and qualifications
Yüksek Lisans
MUHİTTİN KOÇ 2015 İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile sinizm arasındaki ilişki (Ağrı ili Patnos ilçesi örneği)
The relati̇onshi̇p between pri̇mary school teacher's burnout and cyni̇ci̇sm (Agrı Patnos sample)
Yüksek Lisans
MERVE KULABER 2015 İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul ili örneği)
Assessment of classroom management skills of elementary and middle school teachers according to various variables (The case of İstanbul)
Yüksek Lisans
BURÇİN İLDENİZ 2015 Okullarda şiddetin nedenleri ve önlenmesi
Causes and prevention of violence in schools
Yüksek Lisans
FATİH MEHMET ÇAM 2015 Sınıf öğretmenleri ve yöneticilerin yeni eğitim modeline (4+4+4) ilişkin görüşleri(Pendik ilçesi örneği)
New class teacher training model and managers (4 + 4 + 4) opinions on (Pendik district sample)
Yüksek Lisans
ONUR MUTLU 2015 Özel eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin işlevi hakkında veli görüşlerinin incelenmesi
The research of parents' opinions on the gui̇dance servi̇ce i̇n the pri̇vate educational establi̇shments
Yüksek Lisans
SÜMEYYE KÜBRA DAĞLI 2015 Öğretmenlerin çocuk haklarına ilişkin davranışlarının öğrenciler tarafından değerlendirilmesi
Behavioral assesment of teachers towards child rights by students
Yüksek Lisans
ARZU MERT ERTÜZ 2015 İlkokul öğretmenlerinin aksiyonda değerler ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Beşiktaş ilçesi örneği)
Primary teachers in action values and the relationship between organizational attachment (Besiktas district of samples)
Yüksek Lisans
AYŞE KÖSE 2015 Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin uyguladıkları yönetim biçimleri ve problem çözme becerilerine yönelik algıları arasındaki ilişki
 
Yüksek Lisans
ŞENAY ÖZDEMİR 2015 Sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki (İstanbul ili-Ümraniye ilçesi örneği)
The relati̇onshi̇p between the organi̇zati̇onal silence and the orgaanizational commi̇tment levels of teacher
Yüksek Lisans
HİLAL ERBAŞ 2015 İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizceye karşı tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
An analysis of the attitudes of students towards English due to various variables in primary and secondary schools
Yüksek Lisans
HAVVA KÜBRA SAK 2015 Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) barınan yükseköğretim öğrencilerinin 'Yurt'a ilişkin metaforik algılarının incelenmesi(Anadolu yakası örneği)
The study of metofori̇c percepti̇ons of the students who stay i̇n dormitories
Yüksek Lisans
UMUT ÇELİKER 2015 Öğretmenlerin yönetime katılım algıları ve beklentileri ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Ümraniye ilçesi örneği)
Examination study of relationship between teachers'management participation perception,expectances and organizational dependence levels(Umraniye district sample)
Yüksek Lisans
DUYGU ÖZTÜRK 2015 Eğitim örgütlerinde okul kültürü ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki (Bahçelievler ilçesinde bir araştırma)
The relationship between school culture and burnout in training organisation ( Bahçelievler district of research )
Yüksek Lisans
İNCİ BAKIRHAN 2015 Okul sessizliği ile öğretmenlerin tükenmişliği arasındaki ilişki
The relationship between the silence of school and the burnout of the teachers
Yüksek Lisans
NİLGÜN ŞEKER 2015 Sınıf öğretmenlerinin yabancı dil yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Analaysing the view of primary school teachers on their level foreign language proficiency
Yüksek Lisans
SONGÜL İNAN YILMAZ 2015 Mühendislik eğitiminde fen bilimleri temel kavramlarının önemi ve ortaöğretimde kazandırılmışlık düzeyine ait akademisyen görüşleri (İstanbul örneği)
Academician views about the importance of science main concepts in engineering education and its readiness level at secondary schools (İstanbul example)
Yüksek Lisans
FİLİZ AYGÜÇ 2015 Ortaokul öğrencilerinin zorbalık eğilimlerinin aile içi şiddet görme durumuna göre değerlendirilmesi(Çekmeköy örneği)
Evaulation of bullying behaviors according to violence in familyin secondary schools
Yüksek Lisans
YUSUF YALÇIN 2015 İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin öğretmenlerin başarısını artırmada içsel güdüleme (içsel motivasyon) yeterlilikleri
The instrinsic motivation efficiency of primary and secondary school administratars on raising teachers' success
Yüksek Lisans
GAMZE UMAY 2015 Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin ilişkisi
Job satisfaction and burnout level correlation of psychological consultant & guidance counselor
Yüksek Lisans
AYŞEN DEVELİ 2015 Ortaokul okul müdürlerinin yenilikçi ve değişim özelliklerinin öğretmenler üzerindeki etkisi
 
Yüksek Lisans
SELDA AHVAL 2015 Yöneticinin branşının okuldaki branşdaşları üzerindeki etkileri
The effects of the manager's branch on hi̇s/her colleagues at school
Yüksek Lisans
HANDE BİRTÜRK 2015 Okullarda sosyal kulüplerin işlevselliği
Functionality of social clubs at schools
Yüksek Lisans
ZEYNEP ÖZDERE 2015 Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yeterlilik düzeyleri ile örgütsel güven düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi(Beykoz ilçesi örneği)
According to teacher perceptions, the assesment of the relationship between the organizational trust and the proficiency level of school managers
Yüksek Lisans
SUZAN AKBAŞ 2015 Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin alanlara göre sınıf yönetimi yeterliliklerinin incelenmesi (İstanbul ili örneği)
The investigation of the secondary school teachers' classroom management capabilities by area
Yüksek Lisans
LATİF AVCI 2015 Öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Düzce ili örneği)
Study about the relation between teachers' motivation level and intimidation experience level
Yüksek Lisans
BURAK CANDAŞ 2015 İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin yer değiştirmelerinin nedenleri ve yöneticinin rolü
Reasons of exchanges of teachers work iin priimary schools and the role of diirector
Yüksek Lisans
BEKİR DOĞAN 2015 Okul yöneticilerinin velilerle iletişiminin okulu iyileştirilmesine etkisi
The effect of cominication school administors and parents to improvement of school
Yüksek Lisans
SİBEL TAŞKIN 2015 Yöneticilerin okulla ilgili karar verirken etkilendiği etkenler
The factors that the managers are affected whi̇le maki̇ng deci̇si̇ons about school
Yüksek Lisans
BURHAN ARSLAN 2015 Finans sektöründe çalışan işgörenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin tutumlarının incelenmesi (İstanbul ili örneği)
The examination of attitudes of the employees in finance sector to the in service training applications (The instance of province Istanbul)
Yüksek Lisans
ERDAL DALGIÇ 2015 Okul yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin çok boyutlu incelenmesi
Multidimensional investigation of the reolationship between perceived leadership styles of school principals and school culture
Yüksek Lisans
YASEMİN DİDİN 2015 Anadolu liselerinde çalışan sınıf rehber öğretmenlerinin yönetmelikteki görevlerini kabul durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Afyon ili örneği)
The analysis of the Anatolian high school teachers' level of accepting duties related to guidance services in the regulation according to some variables
Yüksek Lisans
UĞUR AYVAZ 2015 Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul ili Kadıköy ve Ataşehir ilçeleri örneği)
Examination of physical education teachers' levels of burnoutin terms of specific variables
Yüksek Lisans
GÜLİSTAN TAŞ 2015 Meslek lisesi öğrencilerinin disiplin algılarının incelenmesi
Examination of vocational high school students of the dicipline perception
Yüksek Lisans
FATMA DİDİN GEDİK 2015 Kız teknik ve meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin kulüp çalışmalarına yönelik tutumları ve bu çalışmalarda karşılaşılan sorunların incelenmesi (Kartal ilçesi örneği)
The teachers' attitudes towards social club studies and the problems encountered in these studies in vocational training high schools
Yüksek Lisans
ESRA ŞAHİN 2015 Ortaokulların sosyal beceri kazandırma yeterliliği
The competency of the secondary schools in providing social skills
Yüksek Lisans
BÜLENT KALYON 2015 Meslek lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik beklenti ve beklentilerini gerçekleştirme düzeyi (Ataşehir ilçe örneği)
Vocational high school students in physical education course expectations and the expectations of the level of realization of (Ataşehir example)
Yüksek Lisans
EZGİ AĞCİHAN 2015 Yetişkin eğitimi alanında eğitim veren eğitmenlerin yetişkin eğitimi alanındaki yeterlilikleri
The sufficency of educators working in adult education
Yüksek Lisans
TEKİN USLU 2015 Okul yöneticilerinin öğrencilerin örgütsel bağlılığındaki etkisi
The effect of school admi̇ni̇stors to the connection of student to organization
Yüksek Lisans
ADEM ÖZÇELİK 2015 İlkokul yöneticilerinin okulu dinamik hale getirme etkinlikleri
The acti̇vi̇ti̇es of pri̇mary scholl managers to make thei̇r school dynami̇c
Yüksek Lisans
SERKAN SOLMAZ 2015 Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrendikleri bilgileri diğer derslerde kullanabilme becerileri
The usage skills of information technologies and software in other lessons by the secondary level pupils
Yüksek Lisans
KEMAL GEDİK 2015 Meslek lisesi öğrencilerinin çevresel tutumlarının incelenmesi (Kartal ilçesi örneği)
The analysis of the studens environmental attitudesin vocational training high schools
Yüksek Lisans
YASEMİN KANDEMİR 2015 Devlet okulu öğretmenlerinin özel okullara i̇lişkin tutumlarının i̇ncelenmesi
The attitudes of public school teachers towards private schools
Yüksek Lisans
LALE MAHMUTYAZICIOĞLU 2015 Okul öncesi yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile mesleğe yabancılaşma düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi(İstanbul ili Anadolu yakası örneği)
Assessment of the relationship between the perceived leadership styles and level of occupational alienation of preschool managers (Sample: İstanbul province Anatolian side)
Yüksek Lisans
SERDAR AKKAYA 2015 Özel eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin işlevi hakkında eğitmen görüşlerinin incelenmesi
Exami̇nation of opinion about the function of guidance teachers in private educational institutions
Yüksek Lisans
GÜLŞAH DURMAZ 2015 Yöneticinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde ekonomik ve sosyal katkıları
The economi̇c and social contributions of the manager on proffessional development of teachers
Yüksek Lisans
TÜRKAN PINARALTI 2015 Okul müdürlerinin müdür yardımcılarını seçerek görevlendirmesine yönelik öğretmen ve yönetici görüşleri
Opinions of teachers and administrators on the selectionand appointment of vice-principals by school principals
Yüksek Lisans
RÜSTEM ÇAKI 2015 Öğreticilerin ve yöneticilerin çatışmayı yönetme becerileri
Conflict management preferences of instructors and administrators
Yüksek Lisans
TÜRKAN FİLİZ ŞENTÜRK 2015 Türk Milli Eğitimine damgasını vuran bir eğitim lideri ''Hasan-Ali Yücel''
 
Yüksek Lisans
RABİA GÜNAYDIN BALTA 2015 Öğrencilerin okula uyumunda okul yönetimi ve öğretmenlerin etkinlikleri
 
Yüksek Lisans
ÖMÜRLÜ BELGİN GÜMÜŞ 2015 Eğitim yöneticilerinin mentorluk rollerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
 
Yüksek Lisans
MUHARREM BAGAV 2015 Üstün yetenekli öğrencilerde öğrenme stilleri
Learning styles for high talented students
Yüksek Lisans
ARZU URBAY ŞEN 2015 Eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenlerle, eğitim fakültesi mezunu olmayan öğretmenlerin meslek algıları farklılaşmakta mıdır?
With teachers who graduated from the faculty of education, faculty of education, graduates, non-teachers do differ from the perceptions of the profession?
Yüksek Lisans
AYŞİN GÜRSEL ÇETİNER 2015 Okul öncesi öğrencilerini eğitime hazırlamada velilerin bilinç düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri
Preschool teacher opinions for students preparing for education parents awareness levels
Yüksek Lisans
PELİN GÜLKANAT 2015 Okulöncesi öğretmenlerinin montessori yöntemi ile gerçekleştirilen eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Investigation of montessori preschool teacher training methods and performed on the opinions of application
Yüksek Lisans
MEHMET HALUK GÜRGÖZE 2015 Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetiminde öğrenci davranışlarından kaynaklanan tükenmişlik durumları
Industrial vocational teachers class handling for the student with your behaviour resulting from burnout cases
Yüksek Lisans
YILDIZ YORULMAZ 2015 Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin okul güvenliği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi (İstanbul ili Ataşehir ilçesi örneği)
Determination of the opinions of the secondary school teachers regarding school security (Case of Ataşehir district of the city of Istanbul)
Yüksek Lisans
FUNDA YÜCEL KURNAZ 2015 Okulöncesi öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenlerinin müzelerde uygulatılan etkinliklere ilişkin görüşlerinin incelenmesi (İstanbul ili örneği)
Opinions of preschool teachers and classroom teachers on the educationalactivities implemented in museums (iİstanbul case)
Yüksek Lisans
BETÜL ÖZKAN 2015 Endüstri meslek liselerinde yöneticilerin okulun gelişmesi ve yenileşmesine katkısı
The contribution of the principals to the development and the innovation in industrial vocational high schools
Yüksek Lisans
ÖZLEM TEZEKEN 2015 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Eğitim Programı ile ilgili hava yolu işletmelerinde görevli eğitimcilerin ve idarecilerin görüşleri üzerine nitel bir araştırma
Qualitative research on the views of instructors and managers working for airlines about Civil Aviation Cabin Crew Training Programme
Yüksek Lisans
NURSEN BAYKAN 2015 Anne-baba tutumları ile İnternet bağımlılık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sultanbeyli ilçesi örneği)
Examination of the relationship between parents' attitude and the Internet addiction level
Yüksek Lisans
ENVER TOPCU 2015 Mesleki ve teknik okullardaki öğretmenlerin demokratik davranış düzeylerinin okul yönetimi üzerindeki etkisi (İstanbul ili Anadolu yakası ilçeleri)
Vocational and technical schools teachers the effect of democratic behavior and attitude school management (On the Anatolian side of Istanbul province districts)
Yüksek Lisans
SEBANUR YILDIRIM 2015 Velilerin okul yöneticillerini algılama biçimlerinin eğitim kademelerine göre karşılaştırılması
Comparison of parents by education level of schools master of perception
Yüksek Lisans
BAHAR BİRİMOĞLU 2015 Sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ili Kadıköy ilçesi örneği
An evaluation of the relation between class teachers' characteristic properties and their job satisfaction: Istanbul Kadıkoy district's sample
Yüksek Lisans
ÜLKÜ ARDIÇ 2015 Orta öğretim öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi (Ümraniye ilçesi örneği)
Investigation of views of high school students on the constructivist learning environment (Ümrani̇ye district sample)
Yüksek Lisans
FUNDA DÜVENCİ 2015 Endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin alıştıkları okullardaki yöneticilerin dönüşümsel liderlik yeterliklerine ilişkin görüşleri ile umut düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi(İstanbul Anadolu Yakası örneği)
 
Yüksek Lisans
ÖZLEM CEYLAN 2015 Ekolojik okullarda liderlik
Leadership in ecological schools
Yüksek Lisans
ÇAĞLA YELİZ USTA 2015 İlkokul öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyleri ile okul müdürlerinin liderlik stillerini algılayışları arasındaki ilişki
The relationship between the levels of emotional quotient (eq) of the elementary school teachers and their perception of the school managers' leadership styles
Yüksek Lisans
MELİH DİKMEN 2015 Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik algıları ile siber zorbalık duyarlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
A study on the relationship between computer self-efficacy perception and sensitivity towards cyber-bullying of prospective teachers candidates in Computer Education and Instructional Technology
Yüksek Lisans
MURAT KAYA 2015 Ortaokul seçmeli dersler uygulamasının öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Gebze örneği)
The evaluation of implementation of elective courses in secondary school in accordance with the students'opinions (Gebze example)
Yüksek Lisans
ÖZGECAN DOĞANALP KESMEZ 2015 Özel ortaokul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olma düzeyleri
Transformational leadership properties of private secondary school administrators levels of ownership
Yüksek Lisans
HÜMEYRA ZAFER 2015 Görsel sanatlar dersinin etkililiğini artırmada yöneticilerin katkısı
 
Yüksek Lisans
ERSİN ATEŞ 2014 Üstün yetenekli 6.sınıf öğrencilerine uygulanan değerler eğitimi programının etkililiği
The efectiveness of the applied values education to the 6 year highly gifted students
Yüksek Lisans
GÜL VAROĞLU 2014 Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili Beşiktaş ilçesi örneği)
The exami̇nati̇on of the relationship between the understanding with critical thinking classroom management trends of teachers
Yüksek Lisans
FİLİZ DERYA BAYDAR POSLUOĞLU 2014 İlkokul Öğretmenlerinin iletişim yeterlilikleri ile empati kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sancaktepe ilçesi örneği)
The examination of relationship between the communication competency and the empathy competency of Primary School Teachers
Yüksek Lisans
DEMİR GÜNEŞ 2014 Üstün potansiyelli öğrencilerin okul yönetimi algısının incelenmesi
 
Yüksek Lisans
OĞUZ YAZICI 2014 Ortaokul yöneticilerinin girişimcilik yeterlilik düzeyleri
Ortaokul yöneticilerinin girişimcilik yeterlilik düzeyleri
Yüksek Lisans
GÜLNİHAL AYDIN GÖKÇEN 2014 Öğretmen algılarına göre yöneticilerin yöneticilik becerilerinin okul iklimine etkisi
Regarding to teachers' perception, effect of managers'managerial abilities on school climate
Yüksek Lisans
ŞEYDA AKTÜRK 2014 İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin demografik açıdan incelenmesi (Bilfen örneği)
 
Yüksek Lisans
EVREN ARSLAN 2014 Ailenin sosyo ekonomik yapısı ile meslek lisesi öğencilerinin gelecek beklentisi arasındaki ilişki (İstanbul ili Sultanbeyli ilçesindeki Endüstri meslek liseleri örneği)
The relation between vocational students' families socio -economic situation and their expectations about future(Example Sultanbeyli Technical and Vocational high schools)
Yüksek Lisans
BETÜL GÜNDÜZ 2014 Fen ve matematik alanlarında öğrenim gören Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin kariyer planlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi (Sakarya ili örneği)
Analysis on factors affecting career plans of students studying in mathematics and science departments of Faculty of Arts and Sciences (A case study of Sakarya province)
Yüksek Lisans
FİLİZ ÖZDEMİR 2014 Ortaokul öğrencilerinin sınıfa bağlılığında öğretmenin etkisi
Teachers' impact on loyalty to the class of middle school students
Yüksek Lisans
FATMA IŞIL HORUZ 2014 Mesleki doyum ve örgütsel güven arasındaki ilişki: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan sınıf öğretmenleri üzerinde bir inceleme
The relation between the professional satisfaction and the organizational trust a study on class teachers working at special education and rehabilitation centers
Yüksek Lisans
AYNUR ULUTAŞ ÖZŞEN 2014 Öğretmenlerin liderlik stilleri ile toplam kaliteye ilişkin tutumlarının incelenmesi
Teachers leadership styles with the examination of total quality-related attitudes
Yüksek Lisans
ONUR MARUL 2014 Okullardaki öğretim ortamının liselerdeki öğrenci memnuniyetine etkisi
Effect of teaching environment in schools on student satisfaction in high schools
Yüksek Lisans
NAGİHAN SARAÇ 2014 8. sınıf öğrencilerilenin benlik saygıları ile sosyal medyaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki (Beykoz ilçesi örneği)
The relationship between 8th grade students' behaviors of self concept and the social media
Yüksek Lisans
HALİL İBRAHİM YETİMOĞLU 2014 Öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Çekmeköy örneği
Level living with teachers intimidation investigation of the relationship between levels of burnout: Çekmeköy sample
Yüksek Lisans
HAKAN KARABAY 2014 Okul yöneticilerinin ders denetimleri yönüyle branş öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıları
Aspects of school directors 'inspection course their contributions to their vocational development teachers
Yüksek Lisans
RAMAZAN AYGÜN 2014 Yöneticilerin liderlik davranışları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Beykoz ilçesi örneği)
A research on the relationship between the leadership behaviours of managers and personality traits (A sample in Beykoz)
Yüksek Lisans
ESRA BETÜL ERGÜL 2009 Ortaöğretim kurumlarında örgüt kültürü ve iş değerleri arasındaki ilişki(Üsküdar ilçesi örneği)
A research on relation between organization culture and work values in general high schools (District Üsküdar as the exaple)
Yüksek Lisans
İMREN ÖZBEKREM 2009 İlköğretim okulu öğretmenlerinin yetkinlik duyguları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutmları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The evaluation of the relation between perfection sense and professional attitude of elementary school teachers
Yüksek Lisans
KAYA YILMAZ 2007 İstanbul ili Anadolu Yakası endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
The relation between the job satisfaction and organizational loyalty of teachers working at the industrial - professional high schools located at the Anatolian Side of İstanbul
Yüksek Lisans
GÜLSEN BUDUMLU AKKİPRİK 2007 Genel lise öğretmenlerine göre karakter eğitimi yoluyla öğrencilere kazandırılacak değerler: Çok boyutlu bir araştırma
According to general high school's teachers acquiring values to students by charactereducation: A multidimensional research
Yüksek Lisans
BERİL ARTAN 2007 Kariyer Basamakları Yükselme Sınavı (KBYS): Ortaöğretim öğretmenleri görüşleri çerçevesinde nitel bir araştırma
Perceptions of secondary school teachers on the Career Evaluation Examination(KBYS) and a qualitative research
Yüksek Lisans
ZERSİN ERDEMLİ 2006 Özel ve resmi eğitim örgütlerinde iş tatmini
 
Yüksek Lisans
İLKER AYDIN 2006 Tarihsel gelişim sürecinde insan kaynakları yönetimi anlayışı, amaçları ve fonksiyonları
 
Yüksek Lisans
BURCU TEZEL 2006 Eğitim yöneticilerinin liderlik tarzlarının belirlenmesi üzerinde ana-baba ve yöneticilerinin etkileri
 
Yüksek Lisans
LİZ KOHEN 2006 Etkili sınıf yönetimi için uygun sınıf ortamının yaratılmasında öğrenci ve öğretmen beklentileri İstanbul'daki üniversitelerden bir uygulama
 
Yüksek Lisans
ABDULLAH TOK 2006 İlköğretim okullarındaki örgüt iklimine ilişkin öğretmen algıları
Teacher perception of organizational climate in primary schools
Yüksek Lisans
HAVVA OMAY 2005 İlköğretim okulu 7. sınıf öğrencilerinin benlik algılarının demografik değişkenlere bağlı olarak incelenmesi
 
Yüksek Lisans