• TR
  • EN
YAZAR YIL TEZ ADI TEZ TÜRÜ
BORA DÜZGÖREN 2019 Sosyokültürel etkinlikler üzerine öğrenci görüşleri
Student's views on social cultural activities
Yüksek Lisans
ŞEREF ŞANOĞLU 2019

Okul yöneticilerinin soruşturma görevini yerine getirirken karşılaştıkları sorunlar
Investigations on school administrators 'response to responding to the investigation mission

Yüksek Lisans
ÖZGE DOĞAN 2019 Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi (Sultanbeyli örneği)
Assessment of primary school teachers' classroom management skills (Sultanbeyli sample)
Yüksek Lisans
İREM CANBULAT ZENGİN 2019 5-6 yaş çocukların matematik becerilerinin geliştirilmesinde Montessori eğitim programının etkisi Yüksek Lisans
YASEMİN ÇOKBİLİR 2019 Okulöncesi öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin incelenmesi
The analysis of the learning styles of preschool teacher candidates
Yüksek Lisans
GAYE GÜLENAY 2019 Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin karar verme davranışları ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi
The investigation of the relationship between decision making behaviours and subjective well-being of the elementary school 7th and 8th grade students
Yüksek Lisans
NERMİN YILDIZ GÜL 2019 Okul yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
The analysis of leadership styles of school adminintrators according to views of teachers
Yüksek Lisans
REYHAN TAKIR 2019 Yetişkin eğitimine yönelik kurs veren kurumlarda görev yapan usta öğreticilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki
Relationships between professional burnout levels and perceptions of organizational cynicism of master trainers in adult education institutions
Yüksek Lisans
KADİR SUDANÇIKMAZ 2019 Öğretmenlerin işe yabancılaşma algıları, taşra-kent karşılaştırması
Teachers' perceptions of alienation against profession: comparison of province life and urban life
Yüksek Lisans
SATILMIŞ KOCABAŞ 2019 Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal medyaya yönelik tutumlarının kullanım alışkanlıkları bağlamında incelenmesi
Investigation of the attitudes of secondary education students about social media in the context of usage habits
Yüksek Lisans
SULHİ PEHLİVAN 2018 İlköğretim öğrencilerinin web tabanlı matematik materyallerini kullanmalarının akademik başarıya etkisinin incelenmesi
The observati̇on of the elementary schools web based materi̇als effects on akademi̇c success
Yüksek Lisans
BAYKAL ÖZDEN AKDAĞ 2018 Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ile akademik başarı sorumluluk algıları
Secondary school teachers' classroom management styles and their academic achievement reponsibility perceptions
Yüksek Lisans
ÖYKÜ ŞERİFOĞLU 2018 Özel dil kurslarına ait örgüt ikliminin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisinin incelenmesi
The analysis of the effect of the organizational climate at private language courses on the organizational commitment of teachers
Yüksek Lisans
HİLAL AKBULUT 2018 Sınıf güvenliğinin sağlanmasında okul yeterlilikleri
School qualifications in providing class safety
Yüksek Lisans
SEVİM BAKAN GÜLMEZ 2018 Okul müdürlerinin iletişim beceri yetkinliği
Communication skills competence of school directors
Yüksek Lisans
TUBA KEZBAN ASLAN 2018 Yöneticilerin eskimişlikten korunma yolları (Öğretmen görüşlerine göre)
The ways of preventing stagnation of school administrators
Yüksek Lisans
ZEYNEP ŞEYMA TÜRKEŞ 2018 Okul öncesi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim stratejileri
Okul öncesi öğretmenlerinin kullandiklari öğretim stratejileri
Yüksek Lisans
HASAN BERKAN ATÇI 2018 Ortaokul öğretmenlerinin liderlik ve rol çatışmaları
Leadership and role conflicts of secondary school teachers
Yüksek Lisans
MERVE SAKA 2018 Yöneticilerin, yönetim tarzlarının çatışma durumlarını çözme becerileri üzerine etkileri
Administrator's, management styles effect on conflict resolution skills
Yüksek Lisans
ASLI MANAZ 2018 Ortaokul seçmeli derslerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
The evaluation of the elective courses in elementary schools according to the opinions of the teachers
Yüksek Lisans
MEHMET ALİ KILIÇ 2018 Yerel yönetimlerde eğitim çalışmaları
Training studies in local government
Yüksek Lisans
UFUK GÜL 2018 Cumhuriyetten günümüze ilkokul eğitim programları ve inovatif etkisinin incelenmesi
Day-to-day primary school education programs and innovative effects from the republic
Yüksek Lisans
ERBEN AYDIN 2018 Meslek yüksekokulu çocuk gelişimi dersinde puanlama yönergesine (Rubrik) dayalı değerlendirmenin kullanılmasının öğrencinin akademik başarısına etkisi
The effects of evaluation based on scoring guidelines (Rubric) to academic success of vocational higher education students' child development course
Yüksek Lisans
EYLEM ZEYNEP AYTAÇ 2018 Fen alanı öğretmenlerinin mesleki gelişiminin incelenmesi
A study on professional development of scinence teachers
Yüksek Lisans
MELTEM ASLAN 2018 Lider üye etkileşiminin sinizme etkisi ve bir araştırma
The effect of leader - member exchange on organizational cynicism and a research
Yüksek Lisans
ERKAN AVCI 2018 Öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
Determining the in-service training needs of teachers
Yüksek Lisans
KENAN KARAYAĞIZ 2018 İlkokul öğretmenlerinin kurumsal aidiyet algısı ve mesleki yeterlilik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationship between perception of institutional belonging of primary school teachers and perception of professional competence
Yüksek Lisans
DİLEK GÜL GÜLERYÜZ 2017 Öğretmenlerin örgütsel güven seviyeleri ve motivasyon seviyeleri ilişkisinin incelenmesi (Bursa ili Nilüfer ilçesi örneği)
Teachers investigation of the relationship between the organizational level of confidence levels and motivation
Yüksek Lisans
GÜLTEKİN TOPUZ 2017 Ortaokul öğretmenlerinin algılanan disiplin anlayışları ile öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The examination of the relationship between the perceived disciplinary understandings and the self-efficacy levels of secondary school teachers
Yüksek Lisans
AYÇA DURAN 2017 Bütüncül beyin öğretiminin etkililiği konusunda öğretmen görüşleri (Bilfen okulları örneği)
Teachers' remarks on the effectiveness of whole brain teaching approach
Yüksek Lisans
ZEYNEP ASLAN 2017 Özel – devlet okulu yöneticilerinin liderlik stillerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (İstanbul ili Sultangazi ilçesi örneği)
Special - leadership styles of state school administrators investigation by teacher's visits (iIstanbul i̇li Sultangaz living sample)
Yüksek Lisans
UMUT VURDU 2017 Resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik durumları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
The relationship between occupational burnout status and organizational commitment of teachers working in official schools
Yüksek Lisans
HALE TEKİN 2017 Otizmli çocuklara sahip babaların evlilik yaşam ve çocuğunu kabul red düzeylerinin eğitim açısından incelenmesi
Examination of the marriage life and the acceptance or refusal level of the fathers who have children with autism i̇n terms of education
Yüksek Lisans
TİMUR YAVAŞ 2017 Kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin hesap verebilirlik algılarının çok boyutlu incelenmesi
Multi-study research of the perceptions of accountability in teachers working in private and public schools
Yüksek Lisans
HÜMEYRA ERPARUN 2017 PISA araştırmaları temelinde Türkiye ve Uzakdoğu ülkelerinin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması
The comparison of education in Turkey and the Far east countries based on PISA surveys
Yüksek Lisans
MURAT ERMİŞ 2017 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının eğitim kurumları kalitesine etkisi
The effect of ISO 9001: 2008 Quality Management System applications on the quality of educational institutions
Yüksek Lisans
FARUK UĞUR 2017 Ortaokul öğretmenlerinin algılanan örgütsel destek düzeyi ile örgüt sağlığı arasındaki ilişki ( Fatih ilçesi örneği)
The relation between perceived organisational support level and organisational health of secondary school teachers ( Fatih district case)
Yüksek Lisans
MEHMET YAPRAKLI 2017 Siyasi partilerin eğitim politikaları: 2015 genel seçim parti bildirgelerinin analizi
Education policies of Turkey's political parties: analysis of 2015 electi̇on declerati̇on
Yüksek Lisans
AYÇA NUR UYSAL 2017 İlkokul öğretmenlerinin değişime karşı dirençleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The investigation of the relationship between participating resistance and personal properties of primary school teachers
Yüksek Lisans
ASLIHAN ÖZMEN 2017 Okul yöneticilerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin iş motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Analyzing the relation of school principals' leadership behaviors on teachers' work motivation
Yüksek Lisans

YELİZ HOŞVER

2017

Öğretmenlerin fen bilimleri derslerinde teknolojiyi kullanma yeterliliklerinin incelenmesi üzerine bir araştırma(İstanbul – Anadolu yakası–Kadıköy i̇lçesi̇ örneği̇)
A research on the investigation of technology usage qualifications about teachers in science lessons

Yüksek Lisans

ESRA AKDEMİR

2016

Kişiler arası çatışma ile bilgi paylaşımı arasındaki ilişki ve bir araştırma
The relationship between sharing knowledge with interpersonal conflict and a research

Yüksek Lisans

FAHRETTİN KARAGÖZ

2016

Ortaöğretim öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi: İstanbul ili Ümraniye ilçesi örneği
Evaluation of secondary school teachers' opinions relating to constructive learning environment: Ümraniye, İstanbul case

Yüksek Lisans

SALİH ZEKERİYA KARAMAN

2016

Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlikleri ile mesleki profesyonellikleri arasındaki ilişki (Bitlis ili - Ahlat ilçesi örneği)
Relationship between teachers profficiency of class management and profficiency of career

Yüksek Lisans

MEHMET SADIK KÖMÜRCÜ

2016

Öğretmenlerin mesleki iş doyumlarının ve karşılaştıkları zorlukların incelenmesi: Mardin örneği
Analysis of teachers'professional job satisfaction and challenges: Case of Mardin

Yüksek Lisans

EMİNE AYDOĞMUŞ

2016

Öğrencilerin algıladıkları öğretmen tutumu ile sınav kaygısı arasındaki ilişki ve bir araştırma
The relationship between the student perception of teacher attitudes and the test anxiety of the students

Yüksek Lisans

EDA DEMİR

2016

İngilizce öğretmenlerinin dil öğretiminde okul yöneticileri ile uyuşmazlıklarından kaynaklanan problemlerin incelenmesi üzerine bir araştırma
An evaluation of the problems between english teachers and the school principles on English language teaching

Yüksek Lisans

BETÜL ÖZBEY YÜCE

2016

Ortaöğretim (lise) öğrencilerinin okul seçimini etkileyen faktörler(İstanbul ili Sancaktepe ilçesi örneği)
The factors that affect the school choice of secondary education (high school) students (İstanbul province Sancaktepe district)

Yüksek Lisans

DİDEM GÜMÜŞLÜOĞLU

2016

İngilizce öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim süreçleri ve hizmetiçi eğitim etkinliklerinin sınıf içi performanslarına etkisine ilişkin algıları
The perceptions of English teachers regarding in service training processes and its impact on their in class performance

Yüksek Lisans

NİHAT DEPE

2016

Devlet ilkokullarındaki yöneticilerin öğretmenlerle yaşadıkları çatışmalar ve çözüm yöntemleri
Conflicts and resolutions between managers and teachers in government primary schools

Yüksek Lisans

EDA BAYIR

2016

Öğretmen algıları açısından ilk ve ortaokul yöneticilerinin demokratik tutumları üzerine bir araştırma (İstanbul ili Ataşehir ilçesi örneği)
A research for the democratic attitudes degree of the managers of primary and secondary school in point of the teacher perceptions (Atasehir in İstanbul)

Yüksek Lisans

KÜBRA DOĞAN GENÇ

2016

Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Kocaeli örneği)
 

Yüksek Lisans

GAMZE TAN

2016

Okul yöneticilerinin çatışma yönetme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki
The relationship between the school administrators' conflict management styles and problem solvi̇ng

Yüksek Lisans

DENİZ TEKİNER TOZDUMAN

2016

Öğretmenlerin stresle baş edebilme yöntemleri ile tükenmişlik sendromu arasındaki ilişki
The relationship between the teachers' burnout syndrome and the ways that they cope with stress

Yüksek Lisans

GÖZDE LAL

2016

Devleta ait ortaöğretim kurumlarında öğretmenlerin algıları açısından okul yöneticilerinin liderlik yeterlilikleri
State secondary schools teachers ' perceptions of school administrators in terms of leadership competencies

Yüksek Lisans

ETHEM TAMTÜRK

2016

Ortaokul öğretmenlerinin rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerine yönelik tutumlarının incelenmesi (Ünye İlçesi örneği)
Researching the secondary school tearchers attitudes to psychological counseling and guidance activities (sample of Ünye)

Yüksek Lisans

AZİME NEHİR ÖZDEMİR

2016

Devlet okullarında İngilizce öğretimindeki başarıyı etkileyen faktörlere ilişkin İngilizce öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi: İstanbul-Anadolu yakası örneği
A study of English teachers' views about factors affecting the success of English language teaching at public schools: İstanbul-Asia side case

Yüksek Lisans

MÜRSEL YARIŞ

2016

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul ili Kadıköy , Ataşehir ve Sancaktepe ilçeleri Örneği)
Examination of science and technology teachers' levels of burnout in terms of specific variables

Yüksek Lisans

GÜL AYGÜN

2016

İlkokul öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine yöneliktutumları ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkiincelenmesi
Guidance services for primary school teachers relationship between attitudes and perceptions of school climateinvestigation

Yüksek Lisans

SIDAL ACAR

2016

İngilizce dil sınıfı öğrencileri tarafından edinilen kelime öğrenme stratejileri ve başarıları arasında ki ilişki
The relationship between vocabulary learning strategies employed by Anatolian High School language students and their success in vocabulary learning

Yüksek Lisans

KÜBRA AKBULUT KAYISI

2016

Çalışanların örgütsel güven düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi(Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi örneği)
Employees' organizational trust level and motivation level (Fatih Sultan Mehmet Fiundation University example)

Yüksek Lisans

BARIŞ YILDIZ

2016

Mesleki ve teknik anadolu liseleri okul müdürlerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeylerinin incelenmesi(Bursa İli Gemlik İlçesi örneği)
Research of the vocational and techinical high school administrators's ethical leadership behaviours level (example of Gemlik District-Bursa Proivince)

Yüksek Lisans

BELKIS YOLAK

2016

İlkokul Öğretmenlerinin stresle başa çıkma yollarıyla kurumsal bağlılık arasındaki ilişki (Sancaktepe ilçesi örneği)
The relationship between the ways of coping with stress and corporate commitment of Primary School Teachers (Sancaktepe district sample)

Yüksek Lisans

YAĞMUR MELİS ORKUNOĞLU

2016

Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları ile öz yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi(İstanbul ili Ataşehir ilçesi örneği)
Study of the relati̇onshi̇p between preschool teachers' sci̇ence teachi̇ng and self-effi̇cacy levels(Ataşehir,district of İstanbul sample )

Yüksek Lisans

MUZAFFER GÖRGÜLÜ

2016

Özel eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin okulu yönetme yeterlikleri
School management competencies of administrators working at special education i̇nstitutions

Yüksek Lisans

FARUK KOZAK

2016

Okul yöneticilerinin, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlanmasında ki üst yönetimlerle yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri (Gaziantep ili örneği)
The problems and suggestions for solution which principals encounter with superior outhorities in countryside and central governances of Ministry of Education (Gaziantep example)

Yüksek Lisans

ASLI ÜMMETLER İLHAN

2016

Ortaöğretim öğrencilerinin siber zorbalık ve internet saldırganlık düzeyleri ile sosyal medyaya ilişkin tutumlarının incelenmesi: Çekmeköy örneği
Investigation of the secondary school students' cyber bullying and aggressiveness on the internet levels towards social media attitudes: Çekmeköy sample

Yüksek Lisans

DEMET SAĞLAM

2016

Ortaöğretim öğretmenlerinin eğitimde çokkültürlülüğe bakışının demografik değişkenler bağlamında incelenmesi (Sancaktepe ilçesi örneği)
Secondary school teachers approach to multi̇-cultural educati̇on studi̇ed by demographi̇c changes (Sancaktepe county example)

Yüksek Lisans

TÜRKAN DENİZ

2015

İlk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan müdür ve müdür yardımcılarının görüşlerine göre okul müdürlerinin öğretim liderliğini sınırlayan etkenler üzerine nitel bir araştırma
 

Yüksek Lisans

CAVAT ÖZDEMİR

2015

İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin öğretmenlerin başarısını artırmada dışsal güdüleme (Dışsal motivasyon) yeterlilikleri
The external moti̇vati̇on quali̇fi̇coti̇ons of the pri̇mary and secondary school managers i̇n i̇mprovi̇ng the success of teachers

Yüksek Lisans

SÜMEYYA GEDİK

2015

Öğretmen algılarına göre 60-66 aylık çocuklarda okula uyumun incelenmesi (Fatih ilçesi örneği)
Study of school adaptation among 60-66 months children compared to teachers' perception

Yüksek Lisans

DİLEK YILDIZ GÜRGÜN

2015

Öğretmenlerin yöneticilerin cinsiyetine göre yönetme yeterliklerine ilişkin algıları
Teachers perceptions related to managers proficiency with respect to gender

Yüksek Lisans

NURCAN TERKEŞ

2015

Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki( İstanbul ili Kağıthane ilçesi örneği)
The relationship between teachers' organizational justice perception and burnout level (The case study of İstanbul Kagıthane)

Yüksek Lisans

NESRİN GÜMÜŞ

2015

Kamu ve özel okul öğretmenlerinin okullarına yönelik kurumsal imaj algılarının ve iş doyumlarının incelenmesi
The investigation of corporate image and job satisfaction perceptions of state and private school teachers

Yüksek Lisans

ELİF ÖZBAKIR

2015

Orta okul öğrencilerinin insani değerleri ile okul tükenmişlikleri arasındaki ilişki ve bir araştırma
The relationship between humani̇sti̇c values and students burnouts

Yüksek Lisans

CAN AKBULUT

2015

İlköğretim okullarında kullanılan öğretim stratejileri yöntem ve tekniklerinin geçerlilik ve yeterlilik düzeylerinin incelenmesi
Investigation and methods used in primary school teaching techniques effective strategies in levels and qualifications

Yüksek Lisans

MUHİTTİN KOÇ

2015

İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri ile sinizm arasındaki ilişki (Ağrı ili Patnos ilçesi örneği)
The relati̇onshi̇p between pri̇mary school teacher's burnout and cyni̇ci̇sm (Agrı Patnos sample)

Yüksek Lisans

MERVE KULABER

2015

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin sınıf yönetim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul ili örneği)
Assessment of classroom management skills of elementary and middle school teachers according to various variables (The case of İstanbul)

Yüksek Lisans

BURÇİN İLDENİZ

2015

Okullarda şiddetin nedenleri ve önlenmesi
Causes and prevention of violence in schools

Yüksek Lisans

FATİH MEHMET ÇAM

2015

Sınıf öğretmenleri ve yöneticilerin yeni eğitim modeline (4+4+4) ilişkin görüşleri(Pendik ilçesi örneği)
New class teacher training model and managers (4 + 4 + 4) opinions on (Pendik district sample)

Yüksek Lisans

ONUR MUTLU

2015

Özel eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin işlevi hakkında veli görüşlerinin incelenmesi
The research of parents' opinions on the gui̇dance servi̇ce i̇n the pri̇vate educational establi̇shments

Yüksek Lisans

SÜMEYYE KÜBRA DAĞLI

2015

Öğretmenlerin çocuk haklarına ilişkin davranışlarının öğrenciler tarafından değerlendirilmesi
Behavioral assesment of teachers towards child rights by students

Yüksek Lisans

ARZU MERT ERTÜZ

2015

İlkokul öğretmenlerinin aksiyonda değerler ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki (Beşiktaş ilçesi örneği)
Primary teachers in action values and the relationship between organizational attachment (Besiktas district of samples)

Yüksek Lisans

AYŞE KÖSE

2015

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin uyguladıkları yönetim biçimleri ve problem çözme becerilerine yönelik algıları arasındaki ilişki
 

Yüksek Lisans

ŞENAY ÖZDEMİR

2015

Sınıf öğretmenlerinin örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki (İstanbul ili-Ümraniye ilçesi örneği)
The relati̇onshi̇p between the organi̇zati̇onal silence and the orgaanizational commi̇tment levels of teacher

Yüksek Lisans

HİLAL ERBAŞ

2015

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizceye karşı tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
An analysis of the attitudes of students towards English due to various variables in primary and secondary schools

Yüksek Lisans

HAVVA KÜBRA SAK

2015

Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) barınan yükseköğretim öğrencilerinin 'Yurt'a ilişkin metaforik algılarının incelenmesi(Anadolu yakası örneği)
The study of metofori̇c percepti̇ons of the students who stay i̇n dormitories

Yüksek Lisans

UMUT ÇELİKER

2015

Öğretmenlerin yönetime katılım algıları ve beklentileri ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Ümraniye ilçesi örneği)
Examination study of relationship between teachers'management participation perception,expectances and organizational dependence levels(Umraniye district sample)

Yüksek Lisans

DUYGU ÖZTÜRK

2015

Eğitim örgütlerinde okul kültürü ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişki (Bahçelievler ilçesinde bir araştırma)
The relationship between school culture and burnout in training organisation ( Bahçelievler district of research )

Yüksek Lisans

İNCİ BAKIRHAN

2015

Okul sessizliği ile öğretmenlerin tükenmişliği arasındaki ilişki
The relationship between the silence of school and the burnout of the teachers

Yüksek Lisans

NİLGÜN ŞEKER

2015

Sınıf öğretmenlerinin yabancı dil yeterlilik düzeylerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Analaysing the view of primary school teachers on their level foreign language proficiency

Yüksek Lisans

SONGÜL İNAN YILMAZ

2015

Mühendislik eğitiminde fen bilimleri temel kavramlarının önemi ve ortaöğretimde kazandırılmışlık düzeyine ait akademisyen görüşleri (İstanbul örneği)
Academician views about the importance of science main concepts in engineering education and its readiness level at secondary schools (İstanbul example)

Yüksek Lisans

FİLİZ AYGÜÇ

2015

Ortaokul öğrencilerinin zorbalık eğilimlerinin aile içi şiddet görme durumuna göre değerlendirilmesi(Çekmeköy örneği)
Evaulation of bullying behaviors according to violence in familyin secondary schools

Yüksek Lisans

YUSUF YALÇIN

2015

İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin öğretmenlerin başarısını artırmada içsel güdüleme (içsel motivasyon) yeterlilikleri
The instrinsic motivation efficiency of primary and secondary school administratars on raising teachers' success

Yüksek Lisans

GAMZE UMAY

2015

Psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin ilişkisi
Job satisfaction and burnout level correlation of psychological consultant & guidance counselor

Yüksek Lisans

AYŞEN DEVELİ

2015

Ortaokul okul müdürlerinin yenilikçi ve değişim özelliklerinin öğretmenler üzerindeki etkisi
 

Yüksek Lisans

SELDA AHVAL

2015

Yöneticinin branşının okuldaki branşdaşları üzerindeki etkileri
The effects of the manager's branch on hi̇s/her colleagues at school

Yüksek Lisans

HANDE BİRTÜRK

2015

Okullarda sosyal kulüplerin işlevselliği
Functionality of social clubs at schools

Yüksek Lisans

ZEYNEP ÖZDERE

2015

Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yeterlilik düzeyleri ile örgütsel güven düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi(Beykoz ilçesi örneği)
According to teacher perceptions, the assesment of the relationship between the organizational trust and the proficiency level of school managers

Yüksek Lisans

SUZAN AKBAŞ

2015

Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin alanlara göre sınıf yönetimi yeterliliklerinin incelenmesi (İstanbul ili örneği)
The investigation of the secondary school teachers' classroom management capabilities by area

Yüksek Lisans

LATİF AVCI

2015

Öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyleri ile motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Düzce ili örneği)
Study about the relation between teachers' motivation level and intimidation experience level

Yüksek Lisans

BURAK CANDAŞ

2015

İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin yer değiştirmelerinin nedenleri ve yöneticinin rolü
Reasons of exchanges of teachers work iin priimary schools and the role of diirector

Yüksek Lisans

BEKİR DOĞAN

2015

Okul yöneticilerinin velilerle iletişiminin okulu iyileştirilmesine etkisi
The effect of cominication school administors and parents to improvement of school

Yüksek Lisans

SİBEL TAŞKIN

2015

Yöneticilerin okulla ilgili karar verirken etkilendiği etkenler
The factors that the managers are affected whi̇le maki̇ng deci̇si̇ons about school

Yüksek Lisans

BURHAN ARSLAN

2015

Finans sektöründe çalışan işgörenlerin hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin tutumlarının incelenmesi (İstanbul ili örneği)
The examination of attitudes of the employees in finance sector to the in service training applications (The instance of province Istanbul)

Yüksek Lisans

ERDAL DALGIÇ

2015

Okul yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin çok boyutlu incelenmesi
Multidimensional investigation of the reolationship between perceived leadership styles of school principals and school culture

Yüksek Lisans

YASEMİN DİDİN

2015

Anadolu liselerinde çalışan sınıf rehber öğretmenlerinin yönetmelikteki görevlerini kabul durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Afyon ili örneği)
The analysis of the Anatolian high school teachers' level of accepting duties related to guidance services in the regulation according to some variables

Yüksek Lisans

UĞUR AYVAZ

2015

Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (İstanbul ili Kadıköy ve Ataşehir ilçeleri örneği)
Examination of physical education teachers' levels of burnoutin terms of specific variables

Yüksek Lisans

GÜLİSTAN TAŞ

2015

Meslek lisesi öğrencilerinin disiplin algılarının incelenmesi
Examination of vocational high school students of the dicipline perception

Yüksek Lisans

FATMA DİDİN GEDİK

2015

Kız teknik ve meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin kulüp çalışmalarına yönelik tutumları ve bu çalışmalarda karşılaşılan sorunların incelenmesi (Kartal ilçesi örneği)
The teachers' attitudes towards social club studies and the problems encountered in these studies in vocational training high schools

Yüksek Lisans

ESRA ŞAHİN

2015

Ortaokulların sosyal beceri kazandırma yeterliliği
The competency of the secondary schools in providing social skills

Yüksek Lisans

BÜLENT KALYON

2015

Meslek lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik beklenti ve beklentilerini gerçekleştirme düzeyi (Ataşehir ilçe örneği)
Vocational high school students in physical education course expectations and the expectations of the level of realization of (Ataşehir example)

Yüksek Lisans

EZGİ AĞCİHAN

2015

Yetişkin eğitimi alanında eğitim veren eğitmenlerin yetişkin eğitimi alanındaki yeterlilikleri
The sufficency of educators working in adult education

Yüksek Lisans

TEKİN USLU

2015

Okul yöneticilerinin öğrencilerin örgütsel bağlılığındaki etkisi
The effect of school admi̇ni̇stors to the connection of student to organization

Yüksek Lisans

ADEM ÖZÇELİK

2015

İlkokul yöneticilerinin okulu dinamik hale getirme etkinlikleri
The acti̇vi̇ti̇es of pri̇mary scholl managers to make thei̇r school dynami̇c

Yüksek Lisans

SERKAN SOLMAZ

2015

Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde öğrendikleri bilgileri diğer derslerde kullanabilme becerileri
The usage skills of information technologies and software in other lessons by the secondary level pupils

Yüksek Lisans

KEMAL GEDİK

2015

Meslek lisesi öğrencilerinin çevresel tutumlarının incelenmesi (Kartal ilçesi örneği)
The analysis of the studens environmental attitudesin vocational training high schools

Yüksek Lisans

YASEMİN KANDEMİR

2015

Devlet okulu öğretmenlerinin özel okullara i̇lişkin tutumlarının i̇ncelenmesi
The attitudes of public school teachers towards private schools

Yüksek Lisans

LALE MAHMUTYAZICIOĞLU

2015

Okul öncesi yöneticilerinin algılanan liderlik stilleri ile mesleğe yabancılaşma düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi(İstanbul ili Anadolu yakası örneği)
Assessment of the relationship between the perceived leadership styles and level of occupational alienation of preschool managers (Sample: İstanbul province Anatolian side)

Yüksek Lisans

SERDAR AKKAYA

2015

Özel eğitim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinin işlevi hakkında eğitmen görüşlerinin incelenmesi
Exami̇nation of opinion about the function of guidance teachers in private educational institutions

Yüksek Lisans

GÜLŞAH DURMAZ

2015

Yöneticinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde ekonomik ve sosyal katkıları
The economi̇c and social contributions of the manager on proffessional development of teachers

Yüksek Lisans

TÜRKAN PINARALTI

2015

Okul müdürlerinin müdür yardımcılarını seçerek görevlendirmesine yönelik öğretmen ve yönetici görüşleri
Opinions of teachers and administrators on the selectionand appointment of vice-principals by school principals

Yüksek Lisans

RÜSTEM ÇAKI

2015

Öğreticilerin ve yöneticilerin çatışmayı yönetme becerileri
Conflict management preferences of instructors and administrators

Yüksek Lisans

TÜRKAN FİLİZ ŞENTÜRK

2015

Türk Milli Eğitimine damgasını vuran bir eğitim lideri ''Hasan-Ali Yücel''
 

Yüksek Lisans

RABİA GÜNAYDIN BALTA

2015

Öğrencilerin okula uyumunda okul yönetimi ve öğretmenlerin etkinlikleri
 

Yüksek Lisans

ÖMÜRLÜ BELGİN GÜMÜŞ

2015

Eğitim yöneticilerinin mentorluk rollerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
 

Yüksek Lisans

MUHARREM BAGAV

2015

Üstün yetenekli öğrencilerde öğrenme stilleri
Learning styles for high talented students

Yüksek Lisans

ARZU URBAY ŞEN

2015

Eğitim fakültesi mezunu olan öğretmenlerle, eğitim fakültesi mezunu olmayan öğretmenlerin meslek algıları farklılaşmakta mıdır?
With teachers who graduated from the faculty of education, faculty of education, graduates, non-teachers do differ from the perceptions of the profession?

Yüksek Lisans

AYŞİN GÜRSEL ÇETİNER

2015

Okul öncesi öğrencilerini eğitime hazırlamada velilerin bilinç düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri
Preschool teacher opinions for students preparing for education parents awareness levels

Yüksek Lisans

PELİN GÜLKANAT

2015

Okulöncesi öğretmenlerinin montessori yöntemi ile gerçekleştirilen eğitim uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Investigation of montessori preschool teacher training methods and performed on the opinions of application

Yüksek Lisans

MEHMET HALUK GÜRGÖZE

2015

Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetiminde öğrenci davranışlarından kaynaklanan tükenmişlik durumları
Industrial vocational teachers class handling for the student with your behaviour resulting from burnout cases

Yüksek Lisans

YILDIZ YORULMAZ

2015

Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin okul güvenliği ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi (İstanbul ili Ataşehir ilçesi örneği)
Determination of the opinions of the secondary school teachers regarding school security (Case of Ataşehir district of the city of Istanbul)

Yüksek Lisans

FUNDA YÜCEL KURNAZ

2015

Okulöncesi öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenlerinin müzelerde uygulatılan etkinliklere ilişkin görüşlerinin incelenmesi (İstanbul ili örneği)
Opinions of preschool teachers and classroom teachers on the educationalactivities implemented in museums (iİstanbul case)

Yüksek Lisans

BETÜL ÖZKAN

2015

Endüstri meslek liselerinde yöneticilerin okulun gelişmesi ve yenileşmesine katkısı
The contribution of the principals to the development and the innovation in industrial vocational high schools

Yüksek Lisans

ÖZLEM TEZEKEN

2015

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Eğitim Programı ile ilgili hava yolu işletmelerinde görevli eğitimcilerin ve idarecilerin görüşleri üzerine nitel bir araştırma
Qualitative research on the views of instructors and managers working for airlines about Civil Aviation Cabin Crew Training Programme

Yüksek Lisans

NURSEN BAYKAN

2015

Anne-baba tutumları ile İnternet bağımlılık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sultanbeyli ilçesi örneği)
Examination of the relationship between parents' attitude and the Internet addiction level

Yüksek Lisans

ENVER TOPCU

2015

Mesleki ve teknik okullardaki öğretmenlerin demokratik davranış düzeylerinin okul yönetimi üzerindeki etkisi (İstanbul ili Anadolu yakası ilçeleri)
Vocational and technical schools teachers the effect of democratic behavior and attitude school management (On the Anatolian side of Istanbul province districts)

Yüksek Lisans

SEBANUR YILDIRIM

2015

Velilerin okul yöneticillerini algılama biçimlerinin eğitim kademelerine göre karşılaştırılması
Comparison of parents by education level of schools master of perception

Yüksek Lisans

BAHAR BİRİMOĞLU

2015

Sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ili Kadıköy ilçesi örneği
An evaluation of the relation between class teachers' characteristic properties and their job satisfaction: Istanbul Kadıkoy district's sample

Yüksek Lisans

ÜLKÜ ARDIÇ

2015

Orta öğretim öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi (Ümraniye ilçesi örneği)
Investigation of views of high school students on the constructivist learning environment (Ümrani̇ye district sample)

Yüksek Lisans

FUNDA DÜVENCİ

2015

Endüstri meslek lisesi öğretmenlerinin alıştıkları okullardaki yöneticilerin dönüşümsel liderlik yeterliklerine ilişkin görüşleri ile umut düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi(İstanbul Anadolu Yakası örneği)
 

Yüksek Lisans

ÖZLEM CEYLAN

2015

Ekolojik okullarda liderlik
Leadership in ecological schools

Yüksek Lisans

ÇAĞLA YELİZ USTA

2015

İlkokul öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyleri ile okul müdürlerinin liderlik stillerini algılayışları arasındaki ilişki
The relationship between the levels of emotional quotient (eq) of the elementary school teachers and their perception of the school managers' leadership styles

Yüksek Lisans

MELİH DİKMEN

2015

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik algıları ile siber zorbalık duyarlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
A study on the relationship between computer self-efficacy perception and sensitivity towards cyber-bullying of prospective teachers candidates in Computer Education and Instructional Technology

Yüksek Lisans

MURAT KAYA

2015

Ortaokul seçmeli dersler uygulamasının öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Gebze örneği)
The evaluation of implementation of elective courses in secondary school in accordance with the students'opinions (Gebze example)

Yüksek Lisans

ÖZGECAN DOĞANALP KESMEZ

2015

Özel ortaokul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olma düzeyleri
Transformational leadership properties of private secondary school administrators levels of ownership

Yüksek Lisans

HÜMEYRA ZAFER

2015

Görsel sanatlar dersinin etkililiğini artırmada yöneticilerin katkısı
 

Yüksek Lisans

ERSİN ATEŞ

2014

Üstün yetenekli 6.sınıf öğrencilerine uygulanan değerler eğitimi programının etkililiği
The efectiveness of the applied values education to the 6 year highly gifted students

Yüksek Lisans

GÜL VAROĞLU

2014

Öğretmenlerin sınıf yönetimi anlayışları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul ili Beşiktaş ilçesi örneği)
The exami̇nati̇on of the relationship between the understanding with critical thinking classroom management trends of teachers

Yüksek Lisans

FİLİZ DERYA BAYDAR POSLUOĞLU

2014

İlkokul Öğretmenlerinin iletişim yeterlilikleri ile empati kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sancaktepe ilçesi örneği)
The examination of relationship between the communication competency and the empathy competency of Primary School Teachers

Yüksek Lisans

DEMİR GÜNEŞ

2014

Üstün potansiyelli öğrencilerin okul yönetimi algısının incelenmesi
 

Yüksek Lisans

OĞUZ YAZICI

2014

Ortaokul yöneticilerinin girişimcilik yeterlilik düzeyleri
Ortaokul yöneticilerinin girişimcilik yeterlilik düzeyleri

Yüksek Lisans

GÜLNİHAL AYDIN GÖKÇEN

2014

Öğretmen algılarına göre yöneticilerin yöneticilik becerilerinin okul iklimine etkisi
Regarding to teachers' perception, effect of managers'managerial abilities on school climate

Yüksek Lisans

ŞEYDA AKTÜRK

2014

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin demografik açıdan incelenmesi (Bilfen örneği)
 

Yüksek Lisans

EVREN ARSLAN

2014

Ailenin sosyo ekonomik yapısı ile meslek lisesi öğencilerinin gelecek beklentisi arasındaki ilişki (İstanbul ili Sultanbeyli ilçesindeki Endüstri meslek liseleri örneği)
The relation between vocational students' families socio -economic situation and their expectations about future(Example Sultanbeyli Technical and Vocational high schools)

Yüksek Lisans

BETÜL GÜNDÜZ

2014

Fen ve matematik alanlarında öğrenim gören Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin kariyer planlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi (Sakarya ili örneği)
Analysis on factors affecting career plans of students studying in mathematics and science departments of Faculty of Arts and Sciences (A case study of Sakarya province)

Yüksek Lisans

FİLİZ ÖZDEMİR

2014

Ortaokul öğrencilerinin sınıfa bağlılığında öğretmenin etkisi
Teachers' impact on loyalty to the class of middle school students

Yüksek Lisans

FATMA IŞIL HORUZ

2014

Mesleki doyum ve örgütsel güven arasındaki ilişki: Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan sınıf öğretmenleri üzerinde bir inceleme
The relation between the professional satisfaction and the organizational trust a study on class teachers working at special education and rehabilitation centers

Yüksek Lisans

AYNUR ULUTAŞ ÖZŞEN

2014

Öğretmenlerin liderlik stilleri ile toplam kaliteye ilişkin tutumlarının incelenmesi
Teachers leadership styles with the examination of total quality-related attitudes

Yüksek Lisans

ONUR MARUL

2014

Okullardaki öğretim ortamının liselerdeki öğrenci memnuniyetine etkisi
Effect of teaching environment in schools on student satisfaction in high schools

Yüksek Lisans

NAGİHAN SARAÇ

2014

8. sınıf öğrencilerilenin benlik saygıları ile sosyal medyaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki (Beykoz ilçesi örneği)
The relationship between 8th grade students' behaviors of self concept and the social media

Yüksek Lisans

HALİL İBRAHİM YETİMOĞLU

2014

Öğretmenlerin yıldırma yaşama düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Çekmeköy örneği
Level living with teachers intimidation investigation of the relationship between levels of burnout: Çekmeköy sample

Yüksek Lisans

HAKAN KARABAY

2014

Okul yöneticilerinin ders denetimleri yönüyle branş öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkıları
Aspects of school directors 'inspection course their contributions to their vocational development teachers

Yüksek Lisans

RAMAZAN AYGÜN

2014

Yöneticilerin liderlik davranışları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Beykoz ilçesi örneği)
A research on the relationship between the leadership behaviours of managers and personality traits (A sample in Beykoz)

Yüksek Lisans

ESRA BETÜL ERGÜL

2009

Ortaöğretim kurumlarında örgüt kültürü ve iş değerleri arasındaki ilişki(Üsküdar ilçesi örneği)
A research on relation between organization culture and work values in general high schools (District Üsküdar as the exaple)

Yüksek Lisans

İMREN ÖZBEKREM

2009

İlköğretim okulu öğretmenlerinin yetkinlik duyguları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutmları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The evaluation of the relation between perfection sense and professional attitude of elementary school teachers

Yüksek Lisans

KAYA YILMAZ

2007

İstanbul ili Anadolu Yakası endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
The relation between the job satisfaction and organizational loyalty of teachers working at the industrial - professional high schools located at the Anatolian Side of İstanbul

Yüksek Lisans

GÜLSEN BUDUMLU AKKİPRİK

2007

Genel lise öğretmenlerine göre karakter eğitimi yoluyla öğrencilere kazandırılacak değerler: Çok boyutlu bir araştırma
According to general high school's teachers acquiring values to students by charactereducation: A multidimensional research

Yüksek Lisans

BERİL ARTAN

2007

Kariyer Basamakları Yükselme Sınavı (KBYS): Ortaöğretim öğretmenleri görüşleri çerçevesinde nitel bir araştırma
Perceptions of secondary school teachers on the Career Evaluation Examination(KBYS) and a qualitative research

Yüksek Lisans

ZERSİN ERDEMLİ

2006

Özel ve resmi eğitim örgütlerinde iş tatmini
 

Yüksek Lisans

İLKER AYDIN

2006

Tarihsel gelişim sürecinde insan kaynakları yönetimi anlayışı, amaçları ve fonksiyonları
 

Yüksek Lisans

BURCU TEZEL

2006

Eğitim yöneticilerinin liderlik tarzlarının belirlenmesi üzerinde ana-baba ve yöneticilerinin etkileri
 

Yüksek Lisans

LİZ KOHEN

2006

Etkili sınıf yönetimi için uygun sınıf ortamının yaratılmasında öğrenci ve öğretmen beklentileri İstanbul'daki üniversitelerden bir uygulama
 

Yüksek Lisans

ABDULLAH TOK

2006

İlköğretim okullarındaki örgüt iklimine ilişkin öğretmen algıları
Teacher perception of organizational climate in primary schools

Yüksek Lisans

HAVVA OMAY

2005

İlköğretim okulu 7. sınıf öğrencilerinin benlik algılarının demografik değişkenlere bağlı olarak incelenmesi
 

Yüksek Lisans

Tez Türü: 
Yüksek Lisans
Tez Durumu: 
Tamamlanan tez