• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EDGN 528
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, eğitim alanında, ampirik araştırma yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır. Öğrenci, araştırma sürecindeki tüm aşamaları (araştırma sorusu yazma, literatür tarama, teorik çerçeve oluşturma, örneklem seçme, uygun data analizi yöntemini belirleme, veri toplama ve bulguların yorumlanması) kendi tasarladığı bir araştırma önerisinde uygulamalı olarak öğrenir.
Dersin İçeriği: 

Bilimsel araştırma sürecinin doğası, eğitimde araştırma yaklaşımları, araştırma problemi oluşturma, literatür taraması, hipotez oluşturma, araştırma modelleri, veri toplama, verilerin yorumlanması ve araştırmanın rapora dönüştürülmesi konularında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Eğitim araştırmalarındaki temel kavramları, ilkeleri ve metotları bilir. 1,2,3,4,6 1 1,2,4,5
2)İyi bir araştırma sorusu ve soruya uygun araştırma modelini oluşturur. 1,2,3,4,6 1 1,2,4,5
3)Araştırma verisinin nasıl yorumlanacağına ilişkin temel bilgiyi edinir. 1,2,3,4,6 1 1,2,4,5
4)Okuduğu bir araştırmaya eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir. 1,2,3,4,6 1 1,2,4,5

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, eğitsel araştırmaların doğası  
2 Araştırma sorusunun belirlenmesi  
3 Etik ve araştırma  
4 Değişkenler ve hipotez  
5 Örneklem seçimi

Ölçme araçlarının seçimi

 
6 Geçerlik ve güvenilirlik  
7 Literatür taraması  
8 Survey Research  
9 Korelasyonel araştırmalar  
10 Nedensel karşılaştırma araştırmaları  
11 Deneysel araştırmalar  
12 Nitel araştırma ve çeşitleri  
13 Nitel araştırmalarda data analizi ve raporlama 1  
14 Öğrenci ödevlerinin tartışılması  
15 Final  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Creswell, J.W. (2011). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Creswell, J.W. (2012). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education Inc.

Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., & Hyun, H.H. (2011). How to design and evaluate research in education. (8th ed.). New York: McGraw-Hill, Inc.

Publication Manual of the American Psychological Association (APA) (5th ed.). (2001). Washington, D.C.: American Psychological Association.

Diğer Kaynaklar Frankeel, Wallen, (2011). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: McGraw-Hill
 

Büyüköztürk, Akgün, Karadeniz Demirel, Kılıç Çakmak (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. PegemA, Ankara.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders sunum dosyaları
Ödevler Nicel Makale Analizi, Konferans Tanıtım Sunumu
Dönem Final Projesi Araştırma Önerisi Yazma
Sınavlar Ara Sınav

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Ödev(ler) 4 %40
Final 1 %60
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak. X          
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.   X        
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.   X        
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.          X  
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek     X      
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak   X        
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak. X          
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.     X      
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.  X          
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.    X        

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 6 12
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6