• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EDGN 529
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, istatistik okur-yazarlığını kazandırmaktır. Ayrıca, betimsel istatistiğe yönelik temel kavramları kullanarak istatistikî verilerle ve bilgisayar ortamındaki paket programlarla temel betimsel analizler yürütülecektir.
Dersin İçeriği: 

Betimsel istatistiğin tanımlanması, öneminin anlaşılması

Ölçekler (ölçme türleri) ve frekans dağılımlarının incelenmesi

Merkezi eğilim ölçülerinin tanımlanması

Merkezi değişim (dağılım) ölçülerinin tanımlanması

Bilgisayar programı (SPSS) yardımıyla temel istatistiksel hesaplamaların yapılması ve sonuçların yorumlanması

Bilgisayar programında (SPSS) grafik oluşturma ve yorumlama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo 7.Sunum 8.Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Betimsel istatistiğin önemini ve kullanım alanlarını kavrar.  4,5,7,8,10 1, 3,4,6 1, 5,7,8
2) Ölçek çeşitlerini (sınıflandırma, sıralama, eşit aralıklı, eşit oranlı) tanımlar ve örneklerle açıklar.  4,5,7,8,10 1, 3,4,6 1, 5,7,8
3) Başlıca merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini tanımlar ve örneklendirir. 4,5,7,8,10 1, 3,4,6 1, 5,7,8
4) Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini istatistiksel program kullanarak bilgisayar ortamında hesaplar.  4,5,7,8,10 1, 3,4,6 1, 5,7,8
5) Bilgisayar programı yardımıyla yürütülen istatistiki verilerin grafiklerini yorumlar.  4,5,7,8,10 1, 3,4,6 1, 5,7,8
6) İstatistik programı kullanarak betimsel analiz uygulamaları yapar.  4,5,7,8,10 1, 3,4,6 1, 5,7,8

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğe Giriş  
2 Betimsel İstatistik  
3 Ölçek Çeşitleri ve Frekans Dağılımları  
4 Frekans Dağılım Tablosu ve Grafikleri  
5 Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalama, Ortanca, Tepe Değer)  
6 Merkezi Eğilim Ölçüleri (Problem Çözme)  
7 Ara Sınav  
8 Merkezi Eğilim Ölçüleri (İstatistik Programı Uygulamaları)  
9 Merkezi Dağılım Ölçüleri (Aralık, Standart Sapma)  
10 Merkezi Dağılım Ölçüleri (Problem Çözme)  
11 Merkezi Dağılım Ölçüleri (İstatistik Programı Uygulamaları)  
12 Normal Dağılım, Standart Skorlar, z-Değeri  
13 Z-Değeri (Problem Çözme)  
14 Betimsel İstatistik ve Çıkarımsal İstatistik  
15 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1) Gravetter, F.J. and Wallnau, L.B. (2009). Statistics for the Behavioral Sciences. 8th edition. Wadsworth, USA.

2) Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to data Analysis using SPSS, 3th edition. Open University Press, USA

Diğer Kaynaklar 1) Salkind, N.J. (2011). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics, 4th  Edition, Sage, USA.

2) Heiman, G.W. (2011). Basic Statistics for the Behavioral Sciences. 6th edition. Wadsworth, USA

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 1) Farklı ölçek çeşitlerinin kullanıldığı bir ölçme aracı geliştiriniz.

2) Verilen bilgileri kullanarak frekans dağılım tablolarını ve grafiklerini oluşturunuz.  

3) Verilen bilgileri kullanarak merkezi eğilim ölçülerini hesaplayınız.  

4) Verilen bilgileri kullanarak merkezi dağılım ölçülerini hesaplayınız.

Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Ödev(ler) 4 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak. X          
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.   X        
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak. X          
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.          X  
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek         X  
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak X          
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.   X        
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.       X    
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.  X          
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.        X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 4 5 20
Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,6
Dersin AKTS Kredisi     6