• TR
  • EN
Ders Kodu: 
EPÖ 514
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Program geliştirmenin bir boyutu olan programın değerlendirmenin kapsamı, amacı, yöntemi ve yaklaşımlarına yönelik bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Program geliştirme ve program değerlendirme arasındaki ilişki, program değerlendirmeye duyulan gereksinim, program değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri, program değerlendirme karşılaşılan güçlükler, dünyada ve Türkiye’de yapılan belli başlı program değerlendirme çalışmalarının incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Program değerlendirme ile ilgili temel kavramları ve eğitimde program değerlendirmenin amaçlarını açıklar. 1,2,3,8 1,4,6 1,2,4,5
2)Program değerlendirme sürecini açıklar. 1,2,3,8 1,4,6 1,2,4,5
3)Türkiye’de ve dünyadaki program değerlendirme çalışmalarını gelişim özelliklerine göre tartışır. 1,2,3,8 1,4,6 1,2,4,5
4)Program değerlendirme yaklaşım ve modelleri arasındaki farklılıkları analiz eder. 1,2,3,8 1,4,6 1,2,4,5

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin temel kavramlarının genel farkındalığının sağlanması  
2 Eğitim programı, program geliştirme, program değerlendirme kavramlarının örneklerle açıklanması  
3 Program değerlendirmenin genel tarihsel süreci  
4 Program değerlendirmenin felsefik, sosyolojik ve psikolojik boyutları  
5 Program değerlendirme yöntemleri  
6 Program Değerlendirme Modelleri

Hedefe Dayalı Değerlendirme (Tyler) Modeli,

Metfesel- Michael Program Değerlendirme Modeli

 
7 Farklar Yaklaşımı (Provus) Modeli,

Yararlanıcıya Odaklı Değerlendirme (Consumer Oriented- Michael Scriven) Modeli

 
8 Uygunluk Olasılık (Robet E. Stake) Modeli,

Alkin UCLA Değerlendirme Modeli

 
9 Saylor, Alexander ve Lewis Modeli,Eisner Eğitsel Eleştiri Modeli  
10 Özcan Demirel- Analitik Program Değerlendirme Modeli, 

Dart Normatif Program Değerlendirme Yaklaşımı, Kurama Dayalı Değerlendirme

 
11 Program Değerlendirme Modellerinin Karşılaştırılması 

Ulusal ve uluslararası program değerlendirme örneklerinin incelenmesi 

 
12 Program değerlendirmenin standartları ve karşılaşılan sorunlar   
13 21. Yüzyıl becerilerine göre Türkiye’deki son programlar   
14 Öğrenci ödevlerinin tartışılması  
15 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Fitzpatrick, J.L., Sanders, J.R., & Worthen, B.R. (2017). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. Pearson Education

Ornstein, C. Alan; Hunkins, Francis P.(2018).Curriculum foundations, principles,and issues. Pearson Pub.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sınıf içinde ve mail yoluyla paylaşılmaktadır.
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Ödev(ler) 2 %50
Final 1 %50
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %50
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam   %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak.       X    
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.       X    
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.     X      
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.    X        
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek   X        
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak   X        
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.   X        
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak.         X  
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak.  X          
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hâkim olmak.    X        

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 6 12
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6