• TR
  • EN
Course Code: 
EDGN 529
Course Type: 
Seçmeli
P: 
3
Lab: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
6
Course Objectives: 
Bu dersin amacı, çıkarsamalı istatistiğe yönelik kavramları kullanarak istatistikî verileri elde edebilmek ve bilgisayar ortamındaki paket programlarla ilgili analizleri yürütmektir.
Course Content: 

Çıkarımsal istatistiğin tanımlanması, kullanım alanlarının incelenmesi

Hipotez yazma ve hipotez türlerinin açıklanması

Normal dağılım grafiğinin incelenmesi

Standard değerlerin (z- değeri) tanımlanması

SPSS kullanarak t-test, tek yönlü ve çift yönlü varyans analizlerinin yapılması

Lineer regresyon analizlerinin yapılması

Course Methodology: 
1. Anlatım 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4. Gösteri 5. Grup çalışması 6. Mikroöğretim 7. Problem Çözme
Course Evaluation Methods: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Boşluk doldurma D. Doğru -Yanlış E. Sözlü sınav F. Portfolyo G. Performans H. Rapor

Vertical Tabs

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Çıkarımsal istatistiğin önemini ve kullanım alanlarını kavrar. 11 1, 3 A
2) Araştırma hipotezi ve türlerini açıklayarak örnekler verir.  11 1, 3 A
3) Normal dağılımın özelliklerini açıklar. 10, 11 1, 3 A
4) Standard değerlerin kullanım alanlarını açıklar.  10, 11 1, 3 A
5) SPPS kullanarak t-test ile ilgili uygulamalar yapar. 11, 4 5, 7 G
6) SPPS kullanarak varyans analizleri yapar. 11, 4 5, 7 G
7) Lineer regresyon tanımını yapar. 11 1, 3 A
8) Lineer regresyon uygulamaları yapar.  11, 4 5, 7 G

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Betimleyici İstatistik ve Çıkarımsal İstatistik  
2 Normal Dağılımın Özellikleri  
3 Hipotez Kurma ve Test Etme  
4 T-test (Tek Örneklem)  
5 T-test (Bağımsız Örneklemler)  
6 T-test (Bağımlı Örneklemler)  
7 Varyans Analizi (ANOVA)  
8 Tek Yönlü Varyans Analizi (Bağımsız Örneklemler)  
9 Tek Yönlü Varyans Analizi (Bağımlı Örneklemler)  
10 Faktöryel Varyans Analizi  
11 Korelasyon  
12 Doğrusal Regresyon  
13 Parametrik olmayan testler  
14 Doğru İstatistiksel Yönteme karar verme  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1) Gravetter, F.J. and Wallnau, L.B. (2012). Statistics for the Behavioral Sciences. 9.Basım. Wadsworth, USA.

 

2) Pallant, J. (2011). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to data Analysis using SPSS, 4.Basım. Open University Press, USA

Diğer Kaynaklar 1) Salkind, N.J. (2011). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics, 4.Basım, Sage, USA.

 

2) Heiman, G.W. (2011). Basic Statistics for the Behavioral Sciences. 6.Basım. Wadsworth, USA

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 1) Belirli istatistiksel yöntemlere uygun araştırma soruları yazar

2) Verilen araştırma durumlarını ve ilgili verileri inceleyerek SPSS yardımıyla t-test analizi yapar.

3) Verilen araştırma durumlarını ve ilgili verileri inceleyerek SPSS yardımıyla varyans analizi yapar.

4) Verilen araştırma durumlarını ve ilgili verileri inceleyerek SPSS yardımıyla korelasyon ve regresyon analizi yapar.

Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Final Sınavı 1 40
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim programları ve öğretim alanının geçmişini, ilkelerini ve felsefesini bilmek ve uygulamak. X          
2 Program geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmelere ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmak.     X      
3 Öğrenme öğretme sürecinin değişkenlerini bilmek ve uygun tasarımlar yapmak.     X      
4 Niteliksel ve niceliksel bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenerek, program geliştirme alanında araştırma yapmak ve sonuçları yazılı olarak sunmak.         X  
5 Bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, profesyonel gelişim ve veri analizi için internet ve teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmek         X  
6 Gelişim, öğrenme ve kişilik gelişimiyle ilgili teorileri, bireyin yaşam boyu olumlu yönde gelişimi ve iyilik halini kolaylaştıracak şekilde öğrenmek ve uygulamak   X        
7 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve bunları sürekli geliştirmek için gerekli becerilere sahip olmak.       X    
8 Bir öğretim programını veya öğretim tasarımını bilimsel ilke ve teknikleri kullanarak değerlendirme becerisine sahip olmak. X          
9 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumluluklarını kavramak ve program geliştirme alanında işe vuruk biçimde kullanmak. X          
10 Program geliştirme sürecinde ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek ve proje yönetim süreçlerine hakim olmak.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 12 12
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6