• TR
 • EN
Ders Kodu: 
EDGN 528
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerin araştırma yapmaya yönlendirmek ve eğitim araştırmalarının önemli temellerini ve kavramlarını onlara kavratmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders yüksek lisans öğrencilerin eğitim alanında bir araştırmayı yapmak için gerekli olan bilgileri ve yeterlilikleri edinmeleri fırsatlar sağlar. Bu öğrenmelerin yardımı ile yüksek lisans programında yapacakları tez ve araştırmalarını dizayn edebilme kabiliyeti kazanırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Tartışma Yöntemi 3. Örnek Olay Yöntemi 4. Gösteri Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav B. Deney C. Ödev D. Saha-Çalışması Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1. Eğitim araştırmalarının karakterini ve bilimsel araştırmanın doğasını ve basamaklarını açıklar.
2&5&7 1&2&3 A
 1. Katılımcıları olası zararlardan korumanın yollarını ve etiğe uygun araştırma uygulaması nasıl yapılır açıklar.
2&5&9 1&2&3 A&D
 1. Araştırma problemi oluşturur ve bu problem bağlı iyi bir araştırma sorusu geliştirir.
2&6&4&8 1&2&3 A&C&D
 1. Eğitim araştırmalarında kullanılan değişkenlerin özelliklerini ve çeşitlerini saptar.
1&3&4 1&2&3 A&C&D
 1. İnternetteki veri tabanlarını ve kütüphanedeki kaynakları kullanarak literatür taraması yapar.
2&3&4 1&3&4 A&C&D
 1. Farklı örnekleme yöntemlerini tanımlar.
2&3&4&8 1&2&3 A&C&D
 1. Eğitim araştırmalarında kullanılan çeşitli ölçme araçlarını tanır.
2&3&4&8 1&2&3 A&C&D
 1. Güvenilirlik ve geçerlik kavramlarını kavrar.
2&3&4&8 1&2&3 A&C&D
 1. Bir araştırmadaki iç geçerlik tehditlerini nasıl kontrol edilebileceğini adres eder.
2&3&4&8 1&2&3 A&C&D
 1. Kategorik ve nicel veriler analiz etmek için kullanılan farklı istatistiksel analizleri tespit edebilme yeterliliğini gösterir.
2&3&4&8 1&2&3 A&D
 1. Nitel, Nicel ve Karma araştırmaların özelliklerini ve çeşitlerini kavrar.
2&3&4&8 1&2&3 A&D
 1. Nitel ve Nicel araştırma tekniklerinin arasındaki farkları saptar.
2&3&4&8 1&2&3 A&D
 1. Bir araştırma önerisinin bölümlerinde neler olması gerektiğini kavrar ve APA referanslama sistemini öneride kullanır. 
2&3&4&8 1&2&3 D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Eğitim Araştırmalarında Etik

Eğitim Araştırmalarının Doğası

Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Gönüllü Katilim ve İzin Formları  
2 Araştırma Problemi

Araştırma Amaç Cümlesi ve Sorusu

Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
3 Literatur Taraması

APA referanslaması

Veri tabanında arama yapma ve indexleri anlama

APA 6 kitabi ve sunumu
4 Değişkenler ve Hipotezler

Örneklem

Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
5 Veri Toplama Araçları ve Sureci

Geçerlik ve Güvenilirlik

Ic Geçerlik ve  Tehditleri

Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
6 Betimleyici İstatistik Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
7 Yordayici İstatistik Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
8 Nicel Araştırmaların Doğası

Deneysel Araştırmalar

Tek Denekli Desenler

Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 İlişkisel Araştırmalar

Nedensel Karşılaştırma Araştırmaları

Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
11 Tarama Araştırmaları

Eylem Araştırması

Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
12 Nitel Araştırmalar

Beş nitel araştırma yaklaşımı

Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
13 Gözlem ve Mülakat

İçerik Analizi

Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri
14 Karma Metot Ders Kitabi ilgili Bölüm ve Örnek Araştırma Makaleleri

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Creswell, J.W. (2011). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Creswell, J.W. (2012). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education Inc.

Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., & Hyun, H.H. (2011). How to design and evaluate research in education. (8th ed.). New York: McGraw-Hill, Inc.

Publication Manual of the American Psychological Association (APA) (5th ed.). (2001). Washington, D.C.: American Psychological Association.

Diğer Kaynaklar Alanda yayınlanmış makaleler ve nicel bir yüksek lisans tezi

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders sunum dosyaları
Ödevler Nicel Makale Analizi, Konferans Tanıtım Sunumu
Dönem Final Projesi Araştırma Önerisi Yazma
Sınavlar Ara Sınav

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara-Sinav 1 %30
Ödevler (Makale Kritiği ve Konferans Tanıtım Sunumu) 2 %20
Final Ödevi 1 %50
Toplam  4 %100
Finalin Başarıya Oranı   %50
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam    

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Eğitim yönetimi ve planlaması alanındaki problemleri tanır, değerlendirir ve çözüme ulaştırmak için araştırma planlar.         X  
2 Alandaki yapılan yenilikleri ve yeni araştırmaları takip eder ve kritik gözle değerlendirir.         X  
3 Diğer alanlar ile işbirlikçi şekilde yeni ürünler ve araştırmalar tasarlar.         x  
4 Eğitim alanında bir kurumun işlerliğini iyileştirmek için gerekli bilgi düzeyine ve araştırma geliştirme becerisine sahip olur.       x    
5 Sahada çalışan öğretmenler ile, yöneticiler ile etkili iletişim kurar.     x      
6 Bir eğitim kurumunun ihtiyaçlarını saptar ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri geliştirir.       x    
7 Alana dair temel prensipleri ve teorilerin nasıl uygulanacağını kavrar     x      
8 Alana katkıda bulunacak nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı orijinal araştırmalar tasarlar.         X  
9 Alanda etik çalışma ilkelerini benimseyerek ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirir.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 13 2 26
Ara Sınav 1 15 15
Ara Ödev 2 15 30
Final Ödevi 1 40 40
Toplam İş Yükü 30 70 150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6