İngiliz Dili Edinimi Kuramları

Ders Kodu: 
EDEN 504
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
14
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilere ikinci dil edinimi alanında gerekli temel kavramların kazandırılmasıdır. Dersin odak noktası öğrenme teorileri, ikinci dil edinimi teorileri, bu ikisi arasındaki ilişki ve bu ilişkinin öğrencinin kendi öğretme teknik ve stratejilerine katkılarıdır.
Dersin İçeriği: 

İkinci dil edinimi teorilerinin eleştirel incelenmesi ve uygulamaları öğrencilerin etkili bir sınıf tasarımında yardımcı olacaktır. Ders içeriğinde sadece ikinci dil edinimi ile ilişkili temel teoriler ve perspektifler sunulacaktır. Bunlar; davranışsal, bilişsel, gelişimsel, sosyal bilişsel, yapılandırmacı ve sosyo-kültürel teorilerdir. Buna ek olarak, bu öğrenme teorilerinin öğrenci motivasyonuna, öz düzenlemeye ve sınıf yönetimine katkıları incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım , 2: Tartışma, 3: Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Dönem Projesi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenme ve ikinci dil edinimi ile ilgili bilince sahiptir. 1,9,10 1,2 D
Öğrenme teorilerinin öğrenmeye etkilerini ve dil pedagojisi ile ilişkilerini saptayacak mantıklı bir ilişkilendirme kurabilir. 7,9,10 1,2 C
Bir sınıfta uygulanan teorilerin ilkelerini tanımlayabilir. 1,2 1,2 D

Dersin Akışı

HAFTA Konular Ön Hazırlık
1 Derse hazırlık,
İzlencenin ve ödevlerin tartışılması
2 İkinci dil edinimi nedir?
İkinci dil ediniminde kavramlar ve tanımlar Ortega, Ch. 1
M&M Ch.1
3 İkinci dil edinimi araştırmaları M&M, Ch. 2
Block Ch. 2
4 Farklı diller arası etkiler
Birinci dil-ikinci dil
Ara dil Ortega: Ch. 3 and Ellis Ch. 3
5 İkinci dil ediniminde dilbilim Ortega: Ch. 4 and Ellis Ch. 7
6 Davranışsal öğrenme Ormord: Ch. 9 and Ch. 1 Pritcahrd
7 Biliş ve ikinci dil ediniminde bilişsel öğrenme Ortega: Ch. 5 and M&M: Ch. 4
8 Öğrenen gelişimi Ortega Ch. 6 &7
9 İkinci dil ediniminin sosyal boyutları
Sosyo-kültürel perspektif Ortega: Ch. 10 and M&M Ch.7
10 Sinirdilbilim ve ikinci dil edinimi Fabbro, 2002
11 Dil girdisi ve etkileşim
Eğitim olarak ikinci dil edinimi M&M Ch. 6 and Ellis
12 Çoklu zeka kuramı
Teorilerin etkileşimleri Gass: Ch.14 and Ch. 4 of Prichard
13 Yaş ve ikinci dil edinimi Ortega Ch.2
14 Motivasyon, eğilim Motivation (Ortega, Ch. 7 &8)
Yatkınlık ve diğer bireysel farklılıklar Ortega Ch. 9

Kaynaklar

Ders Notu Understanding Second Language Acquisiton ,Ortega
Diğer Kaynaklar Second Language Acquisiton, Ellis
Second Language Learning Theories, Mitchelle & Myles
SLA, An Introductory Course, Gass

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar
Ödevler Haftalık okumalar. Eleştirel makaleler. Dönem sonu projesi.Eleştirel kompozisyon.
Sınavlar Final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 2 20
Ara Ödev 4 60
Final Ödevi 2 20
Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı
Yıl içinin Başarıya Oranı 100
Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İngiliz Dili Eğitimi alanında araştırma yapmak X
2 Ders materyallerini değerlendirmek ve geliştirmek. X
3 Yabancı dilin öğretilmesinde kullanılan değişik yöntem ve teknikleri değerlendirmek X
4 Eğitim teknolojisi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle incelemek ve değerlendirmek X
5 İngilizce kısa öykü, şiir, roman gibi edebi metinleri tanımak ve dil becerilerinin öğretiminde kullanabilmek.. X
6 Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek X
7 Öğrencilerinin İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmek için ders planı hazırlamak. X
8 Ölçme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek X
9 Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırmak X
10 Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve yetilerini sürekli geliştirmek X
11 İngilizce öğretimine ilişkin ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanışlılık, geçerlilik ve güvenirlik açılarından değerlendirerek kullanabilmek. X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat) Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ödev 2 25 50
Ara Ödev 5 9 45
Dönem Projesi ve Sunum 2 30 60

Toplam İş Yükü 350
Toplam İş Yükü / 25 (s) 14
Dersin AKTS Kredisi 14